ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

Βασικός άξονας της πολιτικής μας (ΚΠΣ) είναι ο κεντρικός και περιφερειακός μακροπρόθεσμος σχεδιασμός του αθλητισμού της χώρας και η σύνδεση του σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο με τους άλλους χώρους άσκησης πολιτικής όπως εκπαίδευση, υγεία, κοινωνικές υπηρεσίες, αστικό και περιφερειακό σχεδιασμό, την προστασία της φύσης, τον πολιτισμό κλπ. Απαιτείται η ανακατανομή των διαθέσιμων δημόσιων πόρων για τον αθλητισμό, με την αύξηση αυτών που αφορούν την άθληση όλων των πολιτών και τον εξ ορθολογισμό αυτών της υψηλής κατηγορίας αθλητισμού.
0
Παρακαλώ αφήστε σχόλια σχετικά με αυτόx

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

 • Προτείνεται η σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Αθλητικού Σχεδιασμού (ΕΣΑΣ), με αντικείμενο τη χάραξη της εθνικής αθλητικής στρατηγικής και κατάρτιση του εθνικού αθλητικού σχεδιασμού (ΕΑΣ), με θεσμοθετημένη εκπροσώπηση Αθλητικών φορέων, συναρμόδιων υπουργείων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και επιστημονικών φορέων. Το ΕΣΑΣ θα καταρτίζει, θα ελέγχει και θα υλοποιεί τον 4ετή εθνικό προγραμματισμό σε κάθε Ολυμπιακό Κύκλο και τους στρατηγικούς στόχους των επιμέρους εθνικών προγραμμάτων (υποδομές, κ.λπ.) στα πλαίσια του εθνικού προϋπολογισμού για τον αθλητισμό σε συνεργασία με τις Ομοσπονδίες και την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.
 • Προώθηση της αποκέντρωσης με την μεταφορά πόρων, αρμοδιοτήτων, προσωπικού και τεχνογνωσίας στην περιφέρεια και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, έλεγχος και επιχορηγήσεις αθλητικών σωματείων, κατασκευή έργων κ.λπ.). Την ΕΣΑΣ μπορεί να την συνεπικουρεί στη λειτουργία της το ΠΕΔΣΑΣ (Περιφερειακό Συμβούλιο), με ρόλο στον τοπικό αθλητικό σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων άθλησης των πολιτών που θα αποτελείται από εκπροσώπους της Περιφέρειας, των Δήμων και των τοπικών αθλητικών Ενώσεων.
 • Καθιέρωση του μοντέλου του αθλητισμού των τριών βασικών λειτουργιών που προαναφέρθηκαν σε τοπικό επίπεδο [α) μαζικός αθλητισμός, σχολείο/πανεπιστήμιο/δήμος, β) σωματείο/ερασιτεχνικός αθλητισμός, γ) επαγγελματικός αθλητισμός].

0
Παρακαλώ αφήστε σχόλια σχετικά με αυτόx

ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ

 • Τα αθλητικά προνόμια που σκοπό είχαν να βοηθήσουν αθλητές/τριες για την καλύτερη διαβίωσή τους και την επαγγελματική -οικονομική ανταμοιβή της επιτυχίας τους τελικά κατέληξε να γίνει αντικείμενο κακής χρήσης από όλους τους εμπλεκόμενους. Η πολιτική των αθλητικών κινήτρων πρέπει να επαναπροσδιοριστεί και να εμπλουτισθεί με καλές πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών και φυσικά να υπάρχουν αντικίνητρα σε περιπτώσεις που αντίκειται στο αθλητικό ιδεώδες το ‘‘ευ αγωνίζεσθε’’ (ντόπινγκ, στοιχηματισμός, χειραγώγηση αγώνων κλπ.) για την επίτευξη της αθλητικής επιτυχίας,
  0
  Παρακαλώ αφήστε σχόλια σχετικά με αυτόx

ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

 • Χάρτα δικαιωμάτων και Αθλητική Κάρτα κάθε αθλούμενου πολίτη και προώθηση της δια βίου άθλησης. Τα προγράμματα άθλησης πρέπει να αποτελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος που αφορά ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού και όχι να αποτελούν επιμέρους και αποσπασματικές δράσεις. Ενσωμάτωση του αθλητισμού για ΑμεΑ στο συνολικό αθλητικό γίγνεσθαι και παροχή ίσων ευκαιριών για συμμετοχή των ΑμεΑ σε όλες τις μορφές και δομές του αθλητισμού.

0
Παρακαλώ αφήστε σχόλια σχετικά με αυτόx

 

ΑΡΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΩΝ

 • Οι αποκλεισμοί συμμετοχής σύμφωνα με τον ισχύοντα αθλητικό Νόμο σε εκλογές οργάνων διοίκησης σε Ομοσπονδίες, Ενώσεις πρέπει να αρθούν. Απαιτείται η συμμετοχή των ανθρώπων του αθλητισμού αθλητών/τριών, προπονητών, παραγόντων που γνωρίζουν τα προβλήματα του αθλητισμού. Η δικλείδα ασφαλείας θα πρέπει να είναι η ενεργή ιδιότητα ενός συμμετέχοντα στις εκλογές καθώς επίσης και ο αποκλεισμός υποψηφίων που έχουν ενεργή επαγγελματική αθλητική δραστηριότητα.
  0
  Παρακαλώ αφήστε σχόλια σχετικά με αυτόx

 

Γ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 • Ο επαγγελματικός αθλητισμός προήλθε από την μορφοποίηση, οργάνωση ανάπτυξη και διάδοση του ερασιτεχνικού αθλητισμού στο αντίστοιχο άθλημα. Εντούτοις επειδή ο επαγγελματικός αθλητισμός λειτουργεί καθαρά με κερδοσκοπικά κριτήρια δεν απαιτείται καμία κρατική (άμεση η έμμεση) χρηματοδότηση. Αυτό σημαίνει την αυστηρή εφαρμογή της υπάρχουσας εμπορικής νομοθεσίας για τις ΠΑΕ/ΚΑΕ/ΤΑΠ κλπ.
 • Αυστηρή εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας περί βίας και «οργανωμένων φιλάθλων». Το κόστος τήρησης τάξεως σε αγώνες επαγγελματικών ομάδων θα καλύπτεται αποκλειστικά από τις ΠΑΕ/ΚΑΕ/ΤΑΠ κλπ. και καθόλου από την Πολιτεία ακόμη και σε περίπτωση που τα όργανα της θα κληθούν να συνδράμουν με ενέργειές τους σε αγώνες. Εάν γίνει αυτό θα πρέπει να αποζημιωθεί η Πολιτεία για τις ενέργειές της έναντι των ιδιωτών αθλητικών εταιριών.

0
Παρακαλώ αφήστε σχόλια σχετικά με αυτόx

 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Κατηγοριοποίηση σε τρία επίπεδα (Τοπικοί – δημοτικοί χώροι άθλησης, Περιφερειακοί – Νομαρχιακοί χώροι άθλησης, Εθνικοί χώροι άθλησης), ιδιωτικών και δημόσιων χώρων άθλησης με κριτήρια μεγέθους και κόστους συντήρησης.
 • Τον ελεγκτικό ρόλο αλλά και ως ενιαίο κέντρο αναφοράς επιτελεί η ΓΓΑ όπου διαμορφώνει και επιβάλλει προδιαγραφές, εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας, διαχειριστικά θεσμικά πλαίσια (διαφάνεια και δημοσιοποίηση), εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό των μεγάλων αθλητικών εγκαταστάσεων με αυστηρά κριτήρια κατανομής (γεωγραφικά, πληθυσμιακά, αθλητικής δράσης), διαδικασίες πιστοποίησης, τετραετή προγραμματισμό, διαδικασίες αδειοδότησης κλπ.

0
Παρακαλώ αφήστε σχόλια σχετικά με αυτόx

 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

 • Ο αθλητισμός που λαμβάνει χώρα στο φυσικό περιβάλλον πρέπει να διασφαλίζει την ισορροπία του κοινωνικού οφέλους και του σεβασμού του περιβάλλοντος. Πρέπει να διασφαλισθεί η φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση, που θα είναι κατάλληλη ώστε να επιλυθούν ζητήματα που σχετίζονται με τη σύναψη οικολογικών συμβάσεων, τις εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου, την ενεργειακή απόδοση, τη διάθεση αποβλήτων την επεξεργασία του εδάφους, την ποιότητα του νερού κλπ. Αυτό μπορεί να συμβεί καλύτερα μέσα από τις δομές τις αυτοδιοίκησης που γνωρίζει καλύτερα τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.
  0
  Παρακαλώ αφήστε σχόλια σχετικά με αυτόx

 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

  • Ο εθελοντισμός αποτελεί σημαντικό παράγοντα στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Οι εθελοντές επιτρέπουν την ανάπτυξη του αθλητισμού, αποτελούν τη βάση για τη διάδοση των αθλητικών ιδεών, την υλοποίηση δράσεων, προγραμμάτων αθλητισμού κλπ.

  0
  Παρακαλώ αφήστε σχόλια σχετικά με αυτόx

 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ

 • Η δραστηριότητα των γυναικών στον τομέα του αθλητισμού δεν αναδεικνύεται επαρκώς και διαπιστώνεται μια υπό-εκπροσώπηση τους στα όργανα λήψης αποφάσεων των αθλητικών οργανώσεων. Οι αθλητικές δομές της Αυτοδιοίκησης, οι Ενώσεις, τα αθλητικά σωματεία, θα πρέπει να ενθαρρύνουν περισσότερο τη συμμετοχή των γυναικών στον αθλητισμό και στα διοικητικά όργανα τους, εξασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβαση στις αθλητικές δραστηριότητες.
  0
  Παρακαλώ αφήστε σχόλια σχετικά με αυτόx

   

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

 • Θα πρέπει να ορισθεί το δίκαιο που διέπει τις Ομοσπονδίες και τις Επαγγελματικές Αθλητικές Ενώσεις.
 • Το Α.Σ.Ε.Α.Δ. δεν καταργείται αλλά ως δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο επίλυσης αθλητικών διαφορών θα επιλύει τις αθλητικές διαφορές εντός 15νθημερου από την προσφυγή σ΄ αυτό οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου έχει έννομο συμφέρον ακόμη και αυτεπάγγελτα σε περιπτώσεις που δημιουργούνται έκνομες συνθήκες.

0
Παρακαλώ αφήστε σχόλια σχετικά με αυτόx

 

ΒΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥΣ

 

 • Η ΔΕΑΒ (Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας), είναι ανάγκη να γίνει συλλογικό όργανο με χαρακτηριστικά ανεξάρτητης αρχής. Η συγκρότηση του οργάνου αυτού πρέπει να γίνεται με κριτήρια που να διασφαλίζουν αντικειμενικά την ύπαρξη γνώσης του αντικειμένου, της εμπειρίας αλλά και αμεροληψίας και αντικειμενικότητας των προτεινόμενο προσώπων.

0
Παρακαλώ αφήστε σχόλια σχετικά με αυτόx
Εγγραφή
Ειδοποίηση για

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Comments
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια