ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Θ.ΚΑΡΟΥΝΟΥ και Μ.ΧΑΛΑΡΗ για την 2η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη

Εισήγηση για την Οργάνωση και λειτουργία των “Κινήσεων Πολιτών”

Οι “Κινήσεις Πολιτών” συγκροτήθηκαν στίς 4/9/2015 από τριάντα(30) στελέχη πολιτικών κινήσεων και άλλων στελεχών της Κεντροαριστεράς. Μέχρι σήμερα έχουν περάσει είκοσι (20) μήνες από την ίδρυση μας και αν και αποτελούμε έναν μεταβατικό πολιτικό οργανισμό, που δεν έχει χαρακτηριστικά κόμματος αλλά βασίζεται στην εθελοντική πολιτική αυτοοργάνωση, τα οργανωτικά επιτεύγματά μας δια των “Συμμετεχόντων Πολιτών”, όπως καλούμε τα μέλη μας, είναι αξιοζήλευτα.

Πέρυσι στις 16 Απριλίου διοργανώθηκε η 1η Συνδιάσκεψή μας στην Αθήνα όπου συμμετείχαν πάνω από 150 σύνεδροι από όλες τις περιφέρειες της χώρας εκπροσωπώντας τα 900 μέλη μας. Οι αποφάσεις της μαζί με την απάντηση στο ερώτημα τι είναι και τι θέλουν οι “Κινήσεις” περιέχονται σε βιβλίο που εκδώσαμε τόσο σε έντυπη όσο σε ηλεκτρονική μορφή.

Φέτος στις 6 Μαΐου προχωράμε στη 2η Συνδιάσκεψη στην οποία δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη μας τα οποία ανέρχονται πλέον σε 1105 (+22%) και καλύπτουν γεωγραφικά κάθε περιφερειακή ενότητα(π. νομό) της χώρας μας. Οι προσπάθειες για οργανωτική ενδυνάμωσή μας έγιναν αξιοποιώντας αποκλειστικά τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας.

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή μας στη Δημοκρατική Συμπαράταξη έχουμε ουσιαστική και αδιάλειπτη εκπροσώπηση σε όλα τα όργανά της τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Τα όργανα της ΔΗΣΥ στα οποία εκπροσωπούμαστε είναι τα ακόλουθα:

i) Το Κεντρικό Συντονιστικό Συμβούλιο(ΚΣΣ) και το άτυπο συντονιστικό.

ii) Οι έξι (6) επιτροπές που αποφάσισε το ΚΣΣ και είναι η Πολιτικού Σχεδιασμού και Προγραμματικού Διαλόγου, Οργανωτικού Συντονισμού, Ψηφοδελτίων, Επικοινωνίας, Πολιτικών για τη Νέα Γενιά και η Οικονομικής Εξόρμησης.

iii)Τα Δεκαεννιά (19) Περιφερειακά Συντονιστικά όπου εκτός από την ολομέλειά τους μέλος μας συμμετέχει στη γραμματεία συντονισμού τους.

iv) Σε πάνω από το 85% των Νομαρχιακών συντονιστικών.

v) Σε όλα τα Δίκτυα Πρωτοβουλίας της ΔΗ.ΣΥ (Δ.Π) που έχουν συσταθεί μέχρι σήμερα (π.χ. στην Αττική στα ΝΣ των Β1, Β2 & Περιφέρειας Αττικής).

vi) Το Συντονιστικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Όσον αφορά στην αυτόνομη λειτουργία μας ως “Κινήσεις Πολιτών” έχουμε αποκτήσει μέλη στο σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων (π. Νομών) της επικράτειας. Όμως παραμένει χαλαρή η μεταξύ τους σύνδεση και επικοινωνία και δεν έχει προχωρήσει η σύσταση των κατά τόπους Συντονιστικών Επιτροπών των “Κινήσεων Πολιτών”. Στο σκέλος αυτό πρέπει να τονιστεί ότι η κύρια βαρύτητα εκ μέρους όλων των μελών μας ήταν να προχωρήσει η θεσμική και οργανωτική συγκρότηση της ΔΗΣΥ σε τοπικό – κλαδικό/θεματικό, νομαρχιακό και περιφερειακό επίπεδο, για την αποτελεσματικότερη δράση, ενότητα και διεύρυνση των δυνάμεών της και δευτερευόντως η δομημένη οργάνωση μας.

Τα όργανα μας που επελέγησαν μετά την 1η Συνδιάσκεψη λειτούργησαν σε ικανοποιητικό επίπεδο. Η 60μελής Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή (ΚΣΕ) συνεδρίασε τρεις φορές (11/7/2016, 21/9/2016 & 18/2/2017) και η 14μελής Κεντρική Συντονιστική Γραμματεία(ΚΣΓ) συνεδριάζει ανελλιπώς μία φορά την βδομάδα.

Επίσης έχουμε προχωρήσει στη δημιουργία και στελέχωση Τομέων Πολιτικής οι οποίοι καλούνται να παίξουν έναν κομβικό ρόλο στην διατύπωση ολοκληρωμένου προγραμματικού λόγου με τεκμηριωμένες και εφαρμόσιμες πολιτικές καθώς και στην καινοτόμο πολιτική λειτουργία τόσο των “Κινήσεων Πολιτών” όσο και της ΔΗΣΥ.

Τέλος, τους τελευταίους 12 μήνες έχουν εκδοθεί πενήντα επτά (57) Δελτία Τύπου αποκλειστικά από εμάς, για θέματα της πολιτικής επικαιρότητας όπου κρίθηκε απαραίτητη η αυτόνομη παρέμβασή μας, στο πλαίσιο του υψηλού βαθμού αυτονομίας που έχουμε εντός της ΔΗΣΥ.

Με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία από την λειτουργία μας σε σχέση με τις εγκεκριμένες αρχές οργάνωσης και λειτουργίας προτείνονται κάποιες αλλαγές όπου θα πρέπει να αποφασίσει η Συνδιάσκεψη.

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Γενικά:

Οι “Κινήσεις Πολιτών” συγκροτήθηκαν από στελέχη πολιτικών κινήσεων και άλλα στελέχη της Κεντροαριστεράς, προκειμένου να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός νέου, ισχυρού φορέα της σύγχρονης Σοσιαλδημοκρατίας, προωθώντας τα αιτήματα για ενότητα και ανανέωση. Για το λόγο αυτό οι Κινήσεις Πολιτών αποτελούν ένα μεταβατικό πολιτικό οργανισμό, που δεν προσλαμβάνει χαρακτηριστικά κόμματος, αλλά βασίζεται στην εθελοντική πολιτική αυτοοργάνωση εκατοντάδων πολιτών από όλη τη χώρα, που μέσα από συλλογικές, δημοκρατικές διαδικασίες, και αξιοποιώντας πρωτίστως τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, επιθυμούν να συμμετέχουν στη δημιουργία του νέου φορέα.

Ονομασία:

Ως ονομασία, διατηρείται ο τίτλος “Κινήσεις Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία”.

Συμμετέχοντες Πολίτες :

Συμμετέχοντες Πολίτες” (ΣΠ) αποκαλούνται οι προοδευτικοί πολίτες που δηλώνουν συμμετοχή στις δραστηριότητες των “Κινήσεων Πολιτών”, υποστηρίζουν τη δημιουργία ενός σύγχρονου φορέα της Σοσιαλδημοκρατίας και συμφωνούν με τις βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας

Οργάνωση:

Οι “Συμμετέχοντες Πολίτες” οργανώνονται κατά Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα(Νομό) και Δήμο, ανάλογα με τις κατά τόπους δυνατότητες, σε Συντονιστικές Επιτροπές (ΣΠ) των Κινήσεων Πολιτών. Κάθε Συντονιστική Επιτροπή, εάν απαρτίζεται από περισσότερα από 15 μέλη, ορίζει ολιγομελή (3-7 μέλη) Συντονιστική Γραμματεία (ΣΓ) Περιφέρειας, Νομού ή Δήμου.

Οι Συντονιστικές Επιτροπές και οι Συντονιστικές Γραμματείες ασχολούνται και παρεμβαίνουν κατά προτεραιότητα στα σημαντικά ζητήματα της περιοχής τους, συμμετέχουν στις κεντρικές δραστηριότητες διαλόγου, διαμόρφωσης θέσεων και πολιτικής των Κινήσεων Πολιτών και επιδιώκουν την αύξηση των συμμετοχών. Ο τρόπος και η συχνότητα επικοινωνίας καθορίζεται από τις ίδιες τις Συντονιστικές Επιτροπές, ανάλογα με τις συνθήκες και τις δυνατότητες κάθε περιοχής.

Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή:

Η Συνδιάσκεψη εκλέγει 60μελή Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή (ΚΣΕ) η οποία απαρτίζεται τουλάχιστον από δυο εκπρόσωπους από κάθε μία από τις 12 Περιφέρειες εκτός Αττικής (2Χ12=24) και από 36 επιπλέον μέλη. Κάθε Περιφέρεια εκλέγει αμέσως μετά τη Συνδιάσκεψη τα δυο μέλη της στην ΚΣΕ, (ή εναλλακτικά εκλέγονται από το κοινό ψηφοδέλτιο της Συνδιάσκεψης βάση ποσόστωσης), και τα 36 επιπλέον μέλη εκλέγονται από κοινό ψηφοδέλτιο με δυνατότητα σταυροδοσίας μέχρι 18 σταυρούς.

Η Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια φορά ανά δίμηνο, και συζητάει, αποφασίζει και συντονίζει τις πολιτικές και οργανωτικές δραστηριότητες των “Κινήσεων Πολιτών”. Η ημερήσια διάταξη, οι εισηγήσεις και η σύνοψη των πρακτικών κάθε συνεδρίασης κοινοποιούνται σε όλους στους Συμμετέχοντες Πολίτες ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης συνδιαμόρφωσης.

Κεντρική Συντονιστική Γραμματεία:

Η Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή εκλέγει (11μελή ή 15μελή) Κεντρική Συντονιστική Γραμματεία (ΚΣΓ), η οποία συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα και συντονίζει, στα ενδιάμεσα των συνεδριάσεων της ΚΣΕ, τις πολιτικές και συντονιστικές δραστηριότητες. Η ΚΣΕ συγκροτεί ανάλογα με τις ανάγκες ειδικές Ομάδες Εργασίας για επιμέρους θέματα, όπως τα προγραμματικά, τα οργανωτικά κ.α.

Τομείς Πολιτικής:

(ΝΕΟ)

Οι “Κινήσεις Πολιτών” οργανώνονται σε πολιτικό επίπεδο, σε Τομείς Πολιτικής. Οι “Συμμετέχοντες Πολίτες”, εφόσον το επιθυμούν κι έχουν σχετική γνώση ή/και εμπειρία, μπορούν, πέρα από τη συμμετοχή τους σε Συντονιστικές Επιτροπές (ΣΠ), να συμμετέχουν και σε Τομείς Πολιτικής. Οι εκάστοτε Τομείς Πολιτικής ορίζονται από την Κεντρική Συντονιστική Γραμματεία (ΚΣΓ). Ασχολούνται με τη διαμόρφωση και αξιολόγηση πολιτικών θέσεων καθώς και με την παρακολούθηση των αντίστοιχων πολιτικών προτάσεων και τοποθετήσεων των κομμάτων, των κυβερνήσεων, καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εκπροσώπηση:

(ΝΕΟ)

Για την Κεντρική Εκπροσώπηση των Κινήσεων Πολιτών εκφράστηκαν δυο απόψεις. Η πρώτη προτείνει τη διατήρηση του σημερινού σχήματος της 3μελους εκπροσώπησης, και η δεύτερη να επιλέγεται ένας εκπρόσωπος. Στη δεύτερη πρόταση πρόταση υπάρχουν δύο εκδοχές οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

– Η πρώτη προτείνει την διατήρηση του σημερινού σχήματος της 3μελους εκπροσώπησης,

– Η δεύτερη να επιλέγεται ένας εκπρόσωπος. Στη δεύτερη πρόταση πρόταση υπάρχουν δύο εκδοχές οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

α) Ο Βασικός εκπρόσωπος να εκλέγεται από την συνδιάσκεψη με ετήσια θητεία.

β) Ο Βασικός εκπρόσωπος να εναλλάσσεται από όσους και όσες συμμετέχουν στην ΚΣΓ και επιθυμούν τον ρόλο αυτό στη διάρκεια της θητείας τους.

Η άποψη περί 3μελούς βασίζεται στην ανάγκη διατήρησης του “πλουραλιστικού” και μη αρχηγικού χαρακτήρα των “Κινήσεων”, καθώς και στο γεγονός ότι δεν διαθέτουμε στελέχη πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στην πολιτική για να επωμιστούν μια τόσο μεγάλη και χρονοβόρα ευθύνη.

Η δεύτερη άποψη θεωρεί ότι χρειάζεται ένα πρόσωπο να σηματοδοτεί τις Κινήσεις προκειμένου να αυξηθεί η αναγνωρισιμότητα και να αναβαθμιστεί η δημόσια παρουσία με την εμφάνιση ενός προσώπου δίπλα στους άλλους προέδρους ή επικεφαλής των κομμάτων. Επίσης έτσι επιδιώκεται όλοι και όλες να συμμετέχουν σε θέσεις που συνεπάγονται ευθύνες.

Συνδιάσκεψη:

Η Συνδιάσκεψη των Κινήσεων Πολιτών, συνέρχεται τακτικά, μια φορά τον χρόνο και απαρτίζεται από όλους τους Συμμετέχοντες Πολίτες που δηλώνουν εμπρόθεσμα τη συμμετοχή τους. Η Συνδιάσκεψη αποφασίζει επί των πολιτικών και οργανωτικών εισηγήσεων και εκλέγει την Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή και την εκπροσώπηση (μονοπρόσωπη ή πολυπρόσωπη). Το προεδρείο της Συνδιάσκεψης προτείνεται από την Κ.Σ.Ε. και εγκρίνεται από το Σώμα.

Δημοψήφισμα:

(ΝΕΟ)

Οι “Κινήσεις Πολιτών” λειτουργούν με δημοκρατικές διαδικασίες και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης και λειτουργίας τους. Κατοχυρώνουν την έκφραση της βούλησης και την ουσιαστική συμμετοχή των “Συμμετεχόντων Πολιτών”, αξιοποιώντας θεσμούς άμεσης και έμμεσης δημοκρατίας και διαρκούς διαβούλευσης στα όργανα και τις διαδικασίες τους. Μπορεί να διενεργείται εσωτερικό δημοψήφισμα για θέματα ιδιαίτερης πολιτικής σημασίας με κάθε πρόσφορο τρόπο (συμβατική ψηφοφορία (αυτοπρόσωπη παρουσία ή/και με αλληλογραφία) ή/και με σύστημα ηλεκτρονικής ψήφου.

α) Δημοψήφισμα μπορεί να διενεργηθεί όταν οι “Συμμετέχοντες Πολίτες” καλούνται να αποφασίσουν για θέμα που τίθεται µε ερώτημα και δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για να συγκληθεί η Συνδιάσκεψη.

β) Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ζητηθεί από το 25% των µελών της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής (ΚΣΕ) ή την απόλυτη πλειοψηφία των µελών της Κεντρικής Συντονιστικής Γραμματείας (ΚΣΓ).

Οι όροι διεξαγωγής του εσωτερικού δημοψηφίσματος, η αναγκαία συμμετοχή για τη δεσμευτικότητά του και άλλες ρυθμίσεις περιέχονται στην απόφαση περί προκήρυξής του. Ενδεικτικά:

α) Απαραίτητη προϋπόθεση για την διενέργεια του δημοψηφίσματος είναι η ενημέρωση των Συμμετεχόντων Πολιτών επί των κρινόμενων θέσεων και ο δημόσιος διάλογος σε κάθε επίπεδο.

β) Την πολιτική ευθύνη της διενέργειας του δημοψηφίσματος έχει η Κεντρική Συντονιστική Γραμματεία (ΚΣΓ), η οποία καθορίζει κάθε φορά τους όρους και τη διαδικασία.

γ) Την ευθύνη της διεξαγωγής του δημοψηφίσματος έχει η Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από την Κεντρική Συντονιστική Γραμματεία (ΚΣΓ).

δ) Το εσωτερικό δημοψήφισμα είναι έγκυρο όταν σε αυτό συμμετέχουν τουλάχιστον οι μισοί από τους Συμμετέχοντες Πολίτες που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Σε αυτή την περίπτωση, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, δηλαδή η επιλογή που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους, αποτελεί θέση των “Κινήσεων Πολιτών”.

Οικονομικά:

Εκτός από τις δυνατότητες κάλυψης μέρους των λειτουργικών εξόδων από την κρατική επιχορήγηση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, προτείνεται η καθιέρωση συμβολικής ετήσιας συνδρομής ύψους 10 ευρώ για κάθε Συμμετέχοντα Πολίτη.

Νομική Μορφή :

(ΝΕΟ)

Αν και οι “Κινήσεις Πολιτών” δεν αποτελούν κόμμα και δεν λειτουργούν ως κόμμα, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί η ΚΣΕ, ανάλογα με τις εξελίξεις, να προσχωρήσει τις διαδικασίες για τη μετεξέλιξη των ΚΠΣ σε “κόμμα” προκειμένου να εξασφαλιστεί η μόνη νομική υπόσταση που παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε εθνικές εκλογές στο πλαίσιο της ΔΗΣΥ, με την αναγραφή της ονομασίας ή/και του λογότυπου στα ψηφοδέλτια. Επίσης, έχοντας νομική μορφή, θα υφίσταται ΑΦΜ, και τραπεζικός λογαριασμός για τις αναγκαίες οικονομικές συναλλαγές (έξοδα, οικονομικές συνδρομές, κ.α.).

Στη Συνδιάσκεψη θα συζητηθούν και θα αποφασιστούν τα παρακάτω ερωτήματα:

Αλλαγή αριθμού μελών ΚΣΓ: Η Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή εκλέγει (11μελή ή 15μελή) Κεντρική Συντονιστική Γραμματεία (ΚΣΓ),

Υιοθέτηση Τομέων Πολιτικής με απόφαση της Συνδιάσκεψης: Οι “Κινήσεις Πολιτών” οργανώνονται σε πολιτικό επίπεδο, σε Τομείς Πολιτικής.

Επιλογή Κεντρικής Εκπροσώπησης των Κινήσεων Πολιτών. Εκφράστηκαν δυο απόψεις:

– Η πρώτη προτείνει την διατήρηση του σημερινού σχήματος της 3μελους εκπροσώπησης,

– Η δεύτερη να επιλέγεται ένας εκπρόσωπος. Στη δεύτερη πρόταση πρόταση υπάρχουν δύο εκδοχές οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

α) Ο Βασικός εκπρόσωπος να εκλέγεται από την συνδιάσκεψη με ετήσια θητεία.

β) Ο Βασικός εκπρόσωπος να εναλλάσσεται από όσους και όσες συμμετέχουν στην ΚΣΓ και επιθυμούν τον ρόλο αυτό στη διάρκεια της θητείας τους.

Υιοθέτηση της μεθόδου Εσωτερικών δημοψηφισμάτων για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα ιδιαίτερης πολιτικής σημασίας.

Οι “Κινήσεις Πολιτών” λειτουργούν με δημοκρατικές διαδικασίες και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης και λειτουργίας τους. Κατοχυρώνουν την έκφραση της βούλησης και την ουσιαστική συμμετοχή των “Συμμετεχόντων Πολιτών”, αξιοποιώντας θεσμούς άμεσης και έμμεσης δημοκρατίας και διαρκούς διαβούλευσης στα όργανα και τις διαδικασίες τους. Μπορεί να διενεργείται εσωτερικό δημοψήφισμα για θέματα ιδιαίτερης πολιτικής σημασίας με κάθε πρόσφορο τρόπο (συμβατική ψηφοφορία (αυτοπρόσωπη παρουσία ή/και με αλληλογραφία) ή/και με σύστημα ηλεκτρονικής ψήφου.

Μετεξέλιξη των ΚΠΣ σε νομικό πρόσωπο.

Αν και οι “Κινήσεις Πολιτών” δεν αποτελούν κόμμα και δεν λειτουργούν ως κόμμα, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί η ΚΣΕ, ανάλογα με τις εξελίξεις, να προσχωρήσει τις διαδικασίες για τη μετεξέλιξη των ΚΠΣ σε “κόμμα” προκειμένου να εξασφαλιστεί η μόνη νομική υπόσταση που παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε εθνικές εκλογές στο πλαίσιο της ΔΗΣΥ, με την αναγραφή της ονομασίας ή/και του λογότυπου στα ψηφοδέλτια. Επίσης, έχοντας νομική μορφή, θα υφίσταται ΑΦΜ, και τραπεζικός λογαριασμός για τις αναγκαίες οικονομικές συναλλαγές (έξοδα, οικονομικές συνδρομές, κ.α.).

Οι “Κινήσεις Πολιτών”, χωρίς τους φραγμούς που προκαλούν οι κομματικές παθογένειες και ο κομματικός πατριωτισμός, δημιουργούν προνομιακούς διαύλους επικοινωνίας με την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών, ευαισθητοποιώντας και κινητοποιώντας κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις που δεν θέλουν να εγκλωβιστούν σε κομματικούς μηχανισμούς και σε παθογένειες του παρελθόντος, αποτελώντας έτσι εκείνη την πολιτική δύναμη που με προωθημένες και επεξεργασμένες θέσεις μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στη δημιουργία ενός νέου ισχυρού φορέα της σύγχρονης Σοσιαλδημοκρατίας.

Εγγραφή
Ειδοποίηση για

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

1 Comment
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια
ΖΑΧΜΑΝΙΔΗ ΙΡΙΣ ΕΛΕΝΗ
4 years ago

Οι 3 εκπρόσωποι μας, σήμερα τουλάχιστον, εκφράζουν περίπου και 3 διαφορετικές φιλοσοφίες. Σε αδρές γραμμές, Τούντας: όλα εντός ΔΗΣΥ, Διακουλάκης: ΔΗΣΥ με χαρακτηριστικά Ώρας Αποφάσεων, Ιωακειμίδης: Ευρώπη πάνω απ’ όλα. Κατ’ εμέ, ο Τσέκος εκφράζει μια συνισταμένη των 3 παραπάνω φιλοσοφιών δίνοντας επιπλέον στις θέσεις μας το στοιχείο της καταπολέμησης της Ανισότητας μέσω της Πολιτικής Οικολογίας, κάτι με το οποίο συμφωνώ απόλυτα. Αν λοιπόν ο Τσέκος διατίθεται, θα επιθυμούσα τη μονοπρόσωπη εκπροσώπηση των Κινήσεων (ετήσια εκλεγόμενη). Επίσης, συμφωνώ με το δημοψήφισμα, αλλά διαφωνώ με την εξουσιοδότηση της ΚΣΕ για την απόφαση της μετατροπής των Κινήσεων σε κόμμα. Θεωρώ ότι αυτό είναι θέμα όλων των μελών, και μάλιστα επιθυμώ τη μετατροπή των Κινήσεων σε κόμμα όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί πιστεύω ότι προωθώντας τη φιλοσοφία της “καταπολέμησης της Ανισότητας μέσω της Πολιτικής Οικολογίας” μπορούμε να σταθούμε ακόμη και αυτόνομα στα πόδια μας.