Β.2.4. Κοινωνική Πολιτική

Σήμερα είναι επιτακτικό περισσότερο από ποτέ ένα νέο μοντέλο κοινωνικού κράτους, όπου: θα προωθεί την άμβλυνση των ανισοτήτων, με τολμηρές αλλαγές και δυναμικές προσαρμογές θα προαγάγει την κοινωνική δικαιοσύνη και […]

Β.2.5. Παιδεία

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρίζεται κυρίως από διοικητικό και οικονομικό συγκεντρωτισμό, επικέντρωση στη μετάδοση μεγάλου αριθμού γνώσεων και λιγότερο στην απόκτηση δεξιοτήτων για συνεχή αναζήτησή τους και στην ανάπτυξη κουλτούρας […]

Β.2.6. Πολιτισμός

Ο Πολιτισμός μας πρέπει να αντιμετωπίζεται τόσο ως οικονομικό εργαλείο, κυρίως λόγω της συμβολής του στην ανάπτυξη και στην ανάδειξη νέων «κοιτασμάτων απασχόλησης» και της στενής του σχέσης με τον […]